ජංගම දුරකථන
0086-15502105736
විද්යුත් තැපෑල
sale@linso.com.cn

කර්මාන්තශාලා සංචාරය

අපේ කර්මාන්ත ශාලාව

Factory Tour

කාර්යාල ප්‍රදේශය සංදර්ශකය

OFFICE AREA DISPLAY (1)
OFFICE AREA DISPLAY (4)
OFFICE AREA DISPLAY (5)
OFFICE AREA DISPLAY (2)

නිෂ්පාදන මාර්ගය

Facility

පහසුකම්

Workshop

වැඩමුළුව

Warehouse

ගබඩාව

Always Creative

එකලස් කිරීම

Aging

වයස්ගත වීම

qc

QC

Shipping

නාවික

After Sale Maintenance

අලෙවියෙන් පසු නඩත්තුව

සමාගම් ප්‍රදර්ශන ශාලාව

 • 18
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17